Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyor, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak toplayıp işliyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri ve diğer kişisel verilerinizi kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız veya Kişisel Veri Politikası'dan ulaşabilirsiniz.

Kapat

  • E-Posta
  • antalya@alternatif.tc

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Alternatif 07 Gıda Dağıtım  Limited Şirketi (Bundan sonra Alternatif 07 Gıda olarak anılacaktır) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak siz değerli müşterilerimizden (tüzel kişi müşteriler hariç) kişisel verilerinizi (isim, soy isim, TC kimlik numarası, cep telefonu numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) temin etmektedir. Bu kişisel veriler müşteri cari kartınızın sistemimizde açılması için alınan, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Muhafaza İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Alternatif 07 Gıda Siz değerli müşterilerinizin kişisel verileri konusunda veri sorumlusu olup, iletişim bilgileri şu şekildedir:

ADRES: Atatürk Mah. 22045 Sok. No:117/1A Aksu ANTALYA
TEL:  02423413804
E-POSTA: antalya@alternatif.tc

Alternatif 07 Gıda, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında Alternatif 07 Gıda iştirakleri ve grup şirketleri hariç üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Alternatif 07 Gıda tarafından talep edilen bu bilgiler, Alternatif 07 Gıda ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, isim, soy isim, TC kimlik numarası, cep telefonu numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi ile kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi olarak anlaşılır.

Alternatif 07 Gıda, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Muhafaza İzni bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Alternatif 07 Gıda’nın iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Alternatif 07 Gıda, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
b. Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
c. Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
d. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin öneminin bilincindeyiz ve siz değerli müşterilerinizin kişisel verilerinin korunması en önemli hedeflerimizden biridir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak siz değerli müşterilerimizin 6698 sayılı KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınız aşağıda belirtilmekte olup işbu haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatıyla Alternatif 07 Gıda Dağıtım’a başvurabilirsiniz.

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu haklarınıza yönelik başvurularınızı Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı veya sözlü olarak dilediğiniz kanalla (e-posta, telefon, adrese gönderilmek üzere yazılı başvuru) yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacak olup ayrıca bir maliyet doğması halinde Alternatif 07 Gıda’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak amacıyla, Alternatif 07 Gıda’ya yukarıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metnine www.alternatifgida.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren saklanır. Yasal süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu yönerge kapsamında Alternatif 07 Gıda tarafından temin edilen isim, soy isim, TC kimlik numarası, cep telefonu numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, imza sirküleri, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisinin açık rızam ile Alternatif 07 Gıda’ya temin ettiğimi ve Alternatif 07 Gıda  Dağıtım’a muhafaza hakkı verdiğimi kabul ve beyan ederim.